Personvernerklæring

Eigar av nettsida

Eigar av denne nettsida er: Gravdalgruppa AS, Halbrendsøyra 2, 6800 FØRDE. Tlf: 47 87 40 00. Epost: post@gravdal.no. Vårt org. nr er: NO 976 539 370 mva.

Føremål med vår handsaming av personvernopplysningar

I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. I bustadkontrakter med enkelte av våre selskap er det også nødvendig med personnummer, finansieringsbevis med meir. Dette er opplysningar vi utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg.

Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge lovverket krev det og så lenge vi ser det er hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.

Kunderegister

Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kunden som selskapsnamn dersom det er ei bedrift, eller namn på kunden dersom det er ein privatperson, adresse og informasjon om kontaktpersonar hjå kunden, og opplysningar om kva tenester og produkt kunden har avtale om eller har kjøpt.

Informasjonskapslar

Gravdalgruppa nyttar informasjonskapslar, også kalt cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsida vår samtykker du i at vi kan setje desse i din nettlesar. Cookies er standard Internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Vi nyttar denne kunnskapen for å tilby deg ei betre kundeoppleving neste gang du kjem til nettsida vår. Dei fleste nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cookies må du sjølv endre innstillingane i din nettlesar. Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstader ikkje vil fungere optimalt.

Bruk av informasjonskapslar på denne sida

Eigar: Squarespace/Google Analytics

Føremål: Samle informasjon om korleis besøkande nyttar nettsida. Vi brukar denne informasjonen for å lage rapportar for å betre nettsida. Informasjonskapslane anonymiserer all informasjon. Dei seier noko om tal besøkande på nettsida, kvar dei kjem frå og kva sider dei besøker.

Eigar: Facebook

Føremål: Samlar informasjon om besøkande for å tilpasse marknadsføring på Facebook.

Eigar: Vimeo

Føremål: Lagar statistikk på visningar og visningsdata på videoar på sida.

Når du melder di interesse for prosjekt og bestiller prospekt

Ved å melde din interesse for eit av våre prosjekt eller våre nyheitsbrev, samt når du bestiller prospekt samtykker du til at vi lagrar ditt namn og di e-postadresse. Dette brukar vi til å sende ut relevant informasjon om oss og våre tenester. Vi nyttar Microsoft sine produkt for å handtere utsendingar av e-postar. Gravdalgruppa forpliktar seg til å ikkje dele informasjonen din med andre partar med mindre det er for å kontakte deg i høve produkt du allereie har kjøpt. Informasjonen vil ligge lagra hjå oss inntil til du eventuelt melder deg av nyheitsbrevet. Ønskjer du å ikkje motta meir informasjon om det/dei prosjekta du har meldt di interesse for, send ein e-post til din kundehandsamer eller til post@gravdal.no om dette.

Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsida lagrar vi denne informasjonen i vår database. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte betre kundeservice. Vi etterstrebar å ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn nødvendig.

E-post -kommunikasjon og service

All e-post som blir sendt til service@gravdal.no blir lagra i vårt sakssystem. Desse vert loggført som ein del av ditt kundeforhold med oss, og blir lagra så lenge du har eit kundeforhold med oss og så lenge lovverket krev at desse opplysningar blir lagra.

Deling

Det er muleg å dele artiklar på nettsida i sosiale medium (Facebook, Twitter). Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Innsyn og rettar

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om ein sjølv. Innsyn kan ein få ved å hendvende seg til Gravdalgruppa - epost: post@gravdal.no. Dersom registrerte opplysningar er urette eller ufullstendige, kan ein krevje desse retta i henhold til personopplysningsloven § 27.

Ansvarleg databehandlar

Dagleg leiar i Gravdalgruppa as er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi etterstrebar til einkvar tid å følgje gjeldande regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på post@gravdal.no eller 47874000.

Våre dotterselskap

  • Gravdal Bustadprosjekt as
  • Gravdal prosjektutvikling as
  • Gravdal Bygg as
  • Gravdal Bygg as
  • Glaskaråsen Panorama as
  • Øvre Krohnåsen as

Andre tilknytta selskap

  • Parken Bustadtun as